Financování sportu v ÈR

Publikováno: 17.04.2009

Èeská republika v porovnání s dalšími evropskými zemìmi se nachází na chvostu ve financování podpory sportu v zemi.

Stát dostane více než vydá

Aè se to zdá skoro neuvìøitelné, Èeská republika dává do sportu ménì penìz, než z nìho zpìt do státní pokladny obdrží. Podle analýzy ministerstva školství  (a to byla použita velmi konzervativní metodika) má náš stát èistý pøíjem v rozmezí 1,1 - 3,4 mld roènì (záleží jestli se použije metodika ze studie francouzského pøedsednictví EU nebo Bílé knihy sportu a ekonomického fóra Davos).

Cílem studie bylo získat odpovìdi na otázky:

  1. Jaký je spoleèenský pøínos sportu a jakou má roli ve spoleènosti?
  2. Jaký objem veøejných prostøedkù se roènì vynaloží na podporu sportu a jak se tato podpora mìní v èase?
  3. Jak si stojíme ve srovnání veøejných výdajù na sport v kontextu Evropské unie?
  4. Je sport èistým pøíjemcem nebo plátcem do státního rozpoètu?

Všechny data byla peèlivì prostudována a v pøípadì, kdy nebylo možné byla zjednodušena pro potøeby studie. Jelikož získat konzistentní data v celé Evropì není zrovna lehký úkol. Studie popisuje prùbìh 20 let.

Zajímavé údaje vyplývající ze studie (jako první uvedena hodnota podle francouzkého pøedsednictví, v závorce hodnota podle Bílé knihy):

Výdaje na osobu v ÈR ......................... 4 425,- Kè

Èást HDP generována sportem ....... 2%

Pøíjem do státního rozpoètu ............... 8,8 mld. Kè (11,4 mld. Kè)

Výdaje státního rozpoètu ..................... 11,4 mld. Kè

Velikost sportovního trhu v ÈR ........... 46,3 mld. Kè (60 mld. Kè)

Struktura financování podle francouzké studie

Domácnosti pøispívají skoro polovinou (49,7%), stát 11,9%, regiony a obce 24,3% a firmy 14,1%.

Podíl na financování sportu v ÈR

Zdroj: analýza ministerstva školství

Ve finanèní podpoøe sportu od státu jsme na chvostu Evropy, ale v porovnání výdajù na sport v zemi a medailové úspìšnosti na posledních 4 olympijských hrách jsme na krásném 9. místì. Této statistice vévodí Bulharsko, Nìmecko a Estonstko, na konci pomyslného žebøíèku úspìšnosti je Kypr, Lucembursko a Irsko. Tyto tøi zemì nezískali na posledních ètyøech olympijských hrách žádnou medaily.

V porovnání výdajù na sport na jednoho obyvatele se Èeská republika objevuje jako zemì s 3.nejnižšími výdaji na 1 obyvatele. Ménì v pøepoètu na obyvatele dává už jenom Malta a Bulharsko. Naopak zemí s nejvìtšími výdaji na jednoho obyvatele je s pøehledem Francie, následovaná Lucemburskem, Finskem  a Holandskem.

Sport ale nejsou jenom èísla a finance. Je nutné si uvìdomit i další aspekty. Jak øekl ministr Onøej Liška "Mnohem dùležitìjší je sociální a zdravotní rozmìr sportu. U nás se sportu vìnují víc než dva miliony lidí, z toho pøes pùl milionu tvoøí dìti a mládež. Sport je vùbec nejrozšíøenìjší a také nejzdravìjší zpùsob trávení volného èasu. Analýza se tudíž nezabývá jen prostøedky na vrcholový sport, jejím obsahem je i oblast sportu pro všechny, høištì, péèe o sportovní talenty, podpora mládeže..."

A právì proto je nutné sport podporovat nejenom finanènì (ikdyž jde urèitì o hlavní aspekt, bez kterého by nemohl sport na žádné úrovni fungovat), ale je tøeba podpora i ze strany škol, rodièù a dalších lidí, kteøí by mìli sport propagovat. Je dùležité, aby malé dìti fandili svému Jágrovi, Nedvìdovi, Dvoøákovi nebo Špotákové. Nejenom peníze pøeci dìlají sport a to u dìtí platí obzvl᚝. (cla)


Kurzy mìn

USD = 20,827
GBP = 30,349
EUR = 27,010

Obsah