Námìstí

Manažer a jeho role 1.

Publikováno: 13.09.2009     Zobrazeno : 195x

Kdo je to manažer? Jaké má manažer role? Za co manažer odpovídá? Jak se dìlí manažeøi v hierarchii? V následujícím èlánku dostanete odpovìdi.


Manažer a jeho role

Jak již bylo uvedeno v pøedešlém èlánku, manažer je èlovìk, který odpovídá za plnìní úkolù, které souvisejí s øízením jiných lidí. Podle rozsahu, obtížnosti a nároènosti úkolù se manažeøi dìlí do nìkolika základních skupin. Právì díky tomuto rozdìlní je snadnìjší tvoøit, plnit a vyhodnocovat dané úkoly a plánovat postup kariéry a souèinnost všech složek v organizaci.

1) Liniový manažer

Jedná se o manažera nacházejícího se na nižších stupních hierarchie. Mistøi, dispeèeøi, vedoucí rùzných podpùrných oddìlení èi nìjací povìøenci. Základní èinností liniového manažera je vedení svých pøímých podøízených pøi plnìní každodenních úkolù a èinností. Kontrolují, reagují a napravují chyby svých pracovníkù a jsou za to také pøímo zodpovìdní.

2) Støední manažer

Jedná se o manažera, který øídí liniové manažery. Je o stupínek výše v organizaci než liniový manažer. Jedná se v praxi o stavbyvedoucího, vedoucího provozu èi oboru. Tvoøí plán na støednì dlouhé období, uskuteèòuje ho prostøednictvím svých liniových manažerù a plní strategické cíle celé organizace tím, že plní své dílèí úkoly.

3) Vrcholový manažer

Nejvyšší stupeò manažerské pozice. Jde o tzv. Top management. Svým poètem jsou neménì významní, ale svou váhou jsou nejdùležitìjší složkou celé organizace. Jak kvalitní je Top management, tak kvalitní jsou úkoly a postupy, tudíž celé organizace. Jde o generální øeditele, øeditele divizí, námìstky a podobnì. Jejich prioritním úkolem je formulace dlouhodobé strategie organizace. Plus samozøejmì vedení lidí, nejvíce støedních manažerù a organizování.

 

Další èlánky

Banky zlevòují hypotéky
Rùst nezamìstnanosti a zájem investorù
Státní dluh

 

Vložit komentáø

Jméno:

Kód z obrázku:

Kurzy mìn

USD = 18,352 Kè
GBP = 29,322 Kè
EUR = 26,345 Kè

Statistiky

Ukazatel Období Meziroèní rùst Datum zveøejnìní
HDP 2. ètvrtletí 2009 -5,5 % 08.09.2009
Míra inflace øíjen 2009 1,6 % 09.11.2009
Prùmìrná mzda: nominální 2. ètvrtletí 2009 2,8 % 03.09.2009
Prùmìrná mzda: reálná 2. ètvrtletí 2009 1,4 % 03.09.2009

Anketa

Pamatujete si adresu našeho webu?
Ne, jsem zde poprvé
26%
Jen trošku
24%
Obèas si jí vybavím
22%
Ano, bez problémù
22%
Celkem hlasovalo: 2271

Odkazy