Náměstí

Slovníček pojmů

Americká hypotéka
Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí. Úvěr lze použít zpravidla k jakémukoliv účelu - pořízení bydlení, bytového vybavení, automobilu, investice do vzdělání, rozjezd podnikatelské činnosti... Úroková sazba americké hypotéky je o několik desetin procenta vyšší než úroková sazby u standardního hypotečního úvěru.

Anuitní splátka
Měsíční splátka úvěru. Skládá se ze splátky jistiny a úroků. Výše anuitní splátky se po dobu fixace úrokové sazby hypotečního úvěru nemění.

Bonita
Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinné situace, dlužníkovy platební morálky...

Byt
Soubor společně uzavřených prostorů a místností splňující stavebně-technické požadavky na trvalé bydlení.

Cena obvyklá -cena nemovitosti stanovená znalcem pro účel bankovní zástavy.

Cena obvyklá budoucí
Odhad ceny nemovitosti těsně po kolaudaci stanovený znalcem pro účel bankovní zástavy.

CPI (Consumer price index) - index spotřebitelských cen vyjadřuje průměrnou úroveň cen spotřebitelského koše. Jde o srovnání nákladů na určitý dlouhodobě neměnný soubor statků v čase. Obvykle se počítá pomocí Laspeyresova indexu.

Čerpání úvěru
Čerpání peněžních prostředků z úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat jednorázově (nákup nemovitosti) nebo postupně (výstavba nemovitosti - průběžné proplácení faktur za provedené stavební práce).

Dluhová služba
Poměr všech splátek dlužníka (klienta banky) k jeho celkovým příjmům. Klient, jehož měsíční příjmy činí 25 000 korun a souhrn splátek úvěrů 5 000 korun, má dluhovou službu 20 procent (5 000 / 25 000).

Dlužník
Osoba, která je povinná na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku.

Ekonomie - věda, která se zabývá využíváním vzácných zdrojů k výrobě věcných statků, rozdělováním těchto statků mezi různé skupiny lidí

Ekonomika - stav hospodářství. Systém, jak se snažit naplnit potřeby různých subjektů (domácnosti, firmy) tím, že produkují žádané statky.

Fixace úrokové sazby
Období, po které platí úroková sazba sjednaná mezi bankou a klientem. V období fixace nemá banka oprávnění měnit smluvně dohodnutou úrokovou sazbu u poskytnutého úvěru.

Hypoteční úvěr (hypotéka)
Úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Hypoteční úvěry se poskytují jako účelové či neúčelové.

Hypoteční úvěr (hypotéka) bez doložení příjmu
Hypoteční úvěr, pro jehož získání nemusíte bance dokládat výši svého příjmu. Je určen především pro podnikatele s proměnlivou výši příjmu (zisk z podnikání je střídán občasnými finančními ztrátami vzniklými vlivem investic do budoucího rozvoje firmy apod.). Tento typ úvěru je zajištěn zástavním právem k libovolné nemovitosti v majetku žadatele, popřípadě jeho rodiny. K získání úvěru bance postačuje prohlášení žadatele o příjmech a majetku.

Hypoteční zástavní list (HZL)
Dluhopis, jehož hodnota včetně úroků je kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.

Jistina
Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).

Katastr nemovitostí
Evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem (popis, soupis a polohové určení nemovitostí). Katastr je veřejný. Každá osoba má právo do katastru nemovitostí nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.

Kupní smlouva
Projev svobodné vůle dvou smluvních stran - prodávajícího a kupujícího. Prodávajícímu vzniká kupní smlouvou povinnost předmět koupě odevzdat, kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

List vlastnictví
Listina dokládající vlastnictví nemovitosti. Výpis z katastru nemovitostí obsahující údaje o katastrálním území, nemovitosti, vlastníkovi a dalších právech k nemovitosti (věcná břemena a věcná práva k nemovitosti).

Nemovitost
Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

NOP (náklady obětované příležitosti) - Skutečné náklady nějaké činnosti jsou hodnotou alternativní příležitosti, která musí být obětována. Hodnota druhé nejlepší alternativy (po té, kterou si vyberu).

Normativní ekonomie - popisuje ekonomickou realitu a zároveň ji hodnotí. Rozhodnutí v politické rovině, ne v ekonomické teorii.

p.a.
Per annum [roční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru.

Pozitivní ekonomie - popisuje ekonomickou realitu. Základ je ekonomická teorie.

p.m.
Per mensem [měsíční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru.

Pojištění nemovitosti
Nemovitost sloužící jako zástava hypotečního úvěru musí být pojištěna proti živelným rizikům na takovou částku, aby v případě pojistné události pojistné plnění pokrylo náklady na uvedení nemovitosti do původního stavu.

PPF (product possibilities frontier) - hranice produkčních možností zobrazuje všechny maximálně dostupné kombinace statků, které mohou být vyrobeny při 100% využití daných zdrojů, tj. daných výrobních faktorů a technologií.

Progresivní splácení
Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi v průběhu splácení úvěru průběžně zvyšuje výše měsíčních splátek. Měsíční splátky hypotéky každým rokem narůstají o smluvně dohodnutý koeficient. (U klasického splácení je výše měsíčních splátek konstantní po celou dobu splácení hypotečního úvěru.)

RPSN
Roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění nemovitosti...).

Spotřebitelský koš - reprezentativní skupina statků, které nakoupí průměrná domácnost. Jedná se o relativně neměnný soubor statků, kterým je přidělena určitá váha (jakým způsobem se podílí na celoročních výdajích). V současnosti se využívají stálé váhy roku 2005. Složení spotřebního koše je volně ke stažení na stránkách Českého statistického úřadu.

Úroková sazba (úrok)
Částka, kterou je dlužník (klient banky) povinen zaplatit věřiteli (bance) z jeho pohledávky. (Cena úvěru).

Úvěrová smlouva
Smlouva uzavřená mezi dlužníkem (klientem banky) a věřitelem (bankou). V úvěrové smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran.

Zákon klesajících výnosů - Zvyšujeme-li množství jednoho vstupu při ostatních vstupech neměnných (ceteris paribus), pak výstup roste stále pomaleji.

Zákon vzácnosti - Statky jsou vzácné, protože neexistuje dostatek zdrojů k výrobě všech statků, které lidé chtějí spotřebovávat. S omezenými vstupy nelze vytvářet neomezené výstupy.

Zástavní právo k nemovistosti
Nástroj k zajištění pohledávky v případě, že není včas splacena. Zástavní věřitel má právo domáhat se náhrady ze zastavené nemovitosti.

 

Kurzy měn

USD = 19,167 Kč
GBP = 29,931 Kč
EUR = 26,020 Kč

Statistiky

Ukazatel Období Meziroční růst Datum zveřejnění
HDP 3. čtvrtletí 2009 -4,1 % 09.12.2009
Míra inflace prosinec 2009 1,0 % 11.01.2010
Průměrná mzda: nominální 3. čtvrtletí 2009 4,8 % 04.12.2009
Průměrná mzda: reálná 3. čtvrtletí 2009 4,7 % 04.12.2009

Anketa

Pamatujete si adresu našeho webu?
Ne, jsem zde poprvé
27%
Jen trošku
24%
Občas si jí vybavím
21%
Ano, bez problémů
22%
Celkem hlasovalo: 2951

Odkazy